hu| en| sk | ua | ro

Általános Szerződési Feltételek Pangea Hotel

PANGEA HOTEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

ÉRVÉNYES: 2019.07.01-től

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Székhely: 4431 Nyíregyháza, 15010/2 HRSZ.

Telephely: 4431 Nyíregyháza, Blaha Lujza stny. 15.

Cégjegyzékszám: 15 09 073695

Adószám: 18800489-2-15

Telefon: + 36 42-200-551

Email: info@pangeahotel.hu

Web: www.pangeahotel.hu

 

 1. ÁSZF ALKALMAZÁSI KÖRE:

Az „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató Hotel Pangea szálláshelyén nyújtott szolgáltatásainak körét, azok igénybevételének feltételeit. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét jelen Általános Szerződési Feltételeknek, bármely speciális, egyedi feltétel csak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás alapján köthető ki.

 

 1. SZERZŐDŐ FÉL:

A Hotel Pangea által egyedi, speciális vagy általános szerződési feltételek szerint nyújtott szolgáltatásait igénybe vevő személy, Vendég.

Ha a szolgáltatást/szolgáltatásokat a Vendég közvetlenül rendeli meg a Szolgáltatótól az erre rendszeresített kommunikációs csatornák egyikén, vagy a helyszínen személyesen, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég között a szerződés az ÁSZF-ben és esetleges külön egyedi kiegészítő megállapodásban rögzített feltételek szerint jön létre, az ott megjelölt feltételek maradéktalan teljesülése esetén. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

 1. AJÁNLATKÉRÉSSEL, SZOBAFOGLALÁSSAL, VISSZAIGAZOLÁSSAL, LEMONDÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

 

 • AJÁNLATKÉRÉS

A Vendég helyszínen (walk-in), szóban megadott, vagy telefonon, írásban szolgáltató honlapján üzemeltetett foglalási rendszeren keresztül megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot készít. Nem helyszíni ajánlatkérés esetén Szolgáltató ajánlatot küld meg a megkeresés beérkezését követően. Az ajánlat elfogadásával felek között nem jön létre a szerződés az kizárólag Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. Az ajánlat az ajánlatkérés pillanatában aktuális szabad kapacitás alapján készül, így az ajánlat elfogadása nem eredményezi automatikusan, hogy szolgáltató az abban foglalt feltételekkel igazolja vissza a megrendelést. Amennyiben az ajánlat elküldésétől (e-mail számított 24 órán belül, de a legkésőbb a szolgáltatás kezdő időpontját megelőző 10:00 -ig nem érkezik foglalás/rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

 

 • VISSZAIGAZOLÁS

A Szerződés a felek között a Vendég írásban, illetve szolgáltató honlapján üzemeltetett foglalási rendszeren keresztül megküldött, vagy szóban helyszínen leadott foglalásának/rendelésének a Szolgáltató általi írásban átadott/megküldött visszaigazolásával jön létre.

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a teljes megrendelésben/ visszaigazolásban kikötött és megállapított szolgáltatás ellenértékére. Az idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 

 • MÓDOSÍTÁS

A szálláshely szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. A szálláshely szolgáltatás meghosszabbítása esetén a Szolgáltató hozzájárulását az eredeti rendelésben szereplő időtartamra járó szolgáltatói díj teljes megfizetéséhez kötheti. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez írásbeli megállapodás szükséges. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy Vendég szolgáltatás meghosszabbítására vonatkozó igényét a szálloda szabad kapacitásának függvényében visszautasítsa, illetve annak elfogadása esetén az eredeti megrendelésben és visszaigazolásban foglaltaktól eltérő feltételekkel igazolja vissza.

Korai érkezés szolgáltatás (early check in) érkezés napján 14 órát megelőzően előzetes megrendelés alapján és szabad kapacitástól függően vehető igénybe. A szolgáltatás díjáról a recepción tájékozódhat.

Szolgáltató elutazás napján a 10:00 óra utáni szobahasználatért nappali szoba díjat számít fel, melynek összegéről a szálloda recepcióján tájékozódhat. A szolgáltatás csak szabad kapacitás függvényében érhető el, a szobahasználat automatikusan nem hosszabbítható. A szolgáltatás aktuális díjáról Vendég megrendeléskor, illetve személyen a tartózkodás során a recepción kérhet felvilágosítást. 

 • SZOLGÁLTATÁS LEMONDÁSA

A leadott megrendelést/foglalást szóban lemondani, módosítani nem lehet. A szálláshely szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

Vendég jogosult a szolgáltatást megérkezés napját megelőző 2 nappal díj és költségmentesen lemondani. Érkezést megelőző két napon belüli lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások díjának 30 % -át számítja fel Szolgáltató.

A szálloda ajánlatában, visszaigazolásában meghatározott eltérő feltétel hiányában, a szálláshely szolgáltatás kötbérmentes lemondására hitelt érdemlően igazolható módon írásban az alábbiak szerint van lehetőség: helyi idő szerint az érkezés napját megelőző 2. nap 10:00 óráig a  reservation@pangeahotel.hu e- mail címre küldött üzenetben.

Szolgáltatás lemondása, illetve meg nem jelenés esetén Szolgáltató a már teljesített szolgáltatási díjból fentiek szerint levonásra kerülő összegen felüli összeget vendég rendelkezése szerint, ilyen rendelkezés hiányában a fizetés módjával egyező módon téríti vissza 60 napon belül vendég részére. Bankkártyás fizetés esetén – eltérő jogosulti rendelkezés hiányában - a visszatérítendő szolgáltatási díj a vendég által megadott bankszámlára kerül visszafizetésre. 

Szolgáltató helyi idő szerint 18:00 óráig tartja a visszaigazolásában szereplő szolgáltatást rendelkezésre a vendég részére. Amennyiben a vendég ezen időpontig a szállodába nem érkezik meg, illetve későbbi érkezését előzetesen hitelt érdemlő módon nem jelzi a szolgáltató felé, úgy szolgáltató jogosult a szálláshely szolgáltatást újra értékesíteni. Szolgáltató a fentiekből eredő Vendég oldalán keletkező esetleges károkért nem felel.

Ha a Szerződő fél a szálláshely szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította és az érkezési napon helyi idő szerint nem érkezik meg 18:00 óráig és nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, úgy ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az előzetesen tervezett érkezési napot követő nap 10:00 óráig Szolgáltató fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik és jogosult a szálláshely szolgáltatást újra értékesíteni. Szolgáltató a fentiekből eredő Vendég oldalán keletkező esetleges károkért nem felel.

Abban az esetben amennyiben a vendég a fentiek szerint a foglalásban/megrendelésben megjelölt időpontban nem érkezik meg a lefoglalt szolgáltatások 100 %-a felszámításra kerül. Korábbi távozás esetén a fennmaradó szolgáltatás ellenértékének 100%-a felszámításra kerül. A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

Vendég az igénybe vett, illetve megrendelt, de igénybe nem vett és a határidőben le nem mondott szolgáltatások ellenértékét jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

Igénybe vett szolgáltatások esetében a visszaigazolás, illetve jelen ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően köteles vendég az ellenértéket megtéríteni.

Az igénybe nem vett, illetve lemondott szolgáltatások ellenértéke amennyiben a vendég előzetesen teljesítette a teljesített összegből kerül levonásra, míg ennek hiányában a szolgáltatás ellenértéke vendég részére kiszámlázásra kerül. 

 

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI, FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Az aktuális szobaárak a szálloda honlapján www.pangeahotel.hu, illetve a recepción kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegen (étterem) állnak rendelkezésre.
A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza-e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (ÁFA, IFA), illetve pontosan megjelöli az idegenforgalmi adó mértékét. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.pangeahotel.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

Előzetes foglalás esetén a fizetési feltételeket a vendég részére megküldött visszaigazolás tartalmazza. Foglalás nélkül érkező vendég esetén a szolgáltatások díja érkezéskor fizetendő.

 A Szolgáltató a szolgáltatás szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke, vagy annak a visszaigazolásban megjelölt része a hitelkártyán/bankkártyán terhelésre kerül. Szolgáltató kérheti továbbá előleg megfizetését a szolgáltatás díjának egy részére vagy annak teljes összegére. Az erre vonatkozó rendelkezéseket az ajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A fentiek szerint meghatározott foglaló/előleg teljesítésének bármely Szállodán kívül álló okból történő elmaradása a teljesítésre nyitva álló határidő leteltét követően a foglalás automatikus törlését vonja maga után. 

A szálloda a Vendég bejelentkezésekor jogosult az esetlegesen felmerülő extra szolgáltatásokra és károkozásra vonatkozóan kauciót kérni. A kaució mértéke a lefoglalt szolgáltatások függvényében változhat, de maximum a lefoglalt szolgáltatások értékének 200%-a. A kaució készpénzben fizetendő. A kaució összege vendég eltérő rendelkezésének hiányában távozáskor – amennyiben annak jelen ÁSZF-ben rögzített feltételei fennállnak - a vendég részére visszafizetésre kerül. Szolgáltató a kaució összegéből a Vendéggel szemben fennálló szolgáltatásból eredő azzal közvetlenül összefüggő lejárt esedékes követelését kielégítheti. Szolgáltató a kaució összegét az alábbi feltételek együttes fennállása esetén köteles vendég részére visszafizetni: Vendég valamennyi megrendelt szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítette, az esetleges károkozással felmerült kárt és költséget teljesítette.

A Szerződő fél a következő fizetési módokat fogadja el:

 • Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF, EUR. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások árának Euróban történő kiegyenlítésekor a fizetés időpontjában a Recepción elhelyezett aktuális átváltási árfolyam figyelembevételével kerül sor az átszámításra. Euróval történő készpénzfizetés esetén a visszajáró kifizetése Euróban vagy Forintban ügyfél kérése szerint történik.
 • Átutalás esetén - amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt az illetékes szálloda bankszámláján jóváírni.
 • Bank, illetve hitelkártyát (Visa, Mastercard, Maestro, Amex)
 • Széchenyi Pihenő Kártyát (OTP, K&H, MKB) SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.
 • A Szolgáltató által kibocsátott ajándékutalvány csak az azon meghatározott érvényességi időn belül és értékben, a szabad kapacitás függvényében használható fel. A beváltási időn túl az utalvány érvényességét veszti. Az ajándékutalvány a megvásárlást követően kereskedelmi forgalomba nem hozható, tovább nem értékesíthető.

 

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMA:

A Vendég a szállodai szobát a szálloda által megjelölt időpontban foglalhatja el az érkezés napján (Check in) illetve a közzétett időpontig köteles elhagyni az utazás napján (Check out), mely a visszaigazolás eltérő rendelkezése hiányában az alábbi:

Check in:  érkezés napján 14:00 órától

Check out: távozás napján délelőtt 10:00 óráig


6.1 A SZÁLLODAI ALAPCSOMAG TARTALMA:

Szállás büféreggelivel, üdvözlőital, korlátlan belépés a Nyíregyházi Állatparkba az érkezés napján 14.00-tól nyitvatartási időben elutazás nap zárásig, korlátlan idejű Pangea Játszószoba, Dinó játszótér használata, Pangea pihenő kert használat, közösségi térben Pangea Business Center használata, számítógép használati lehetőség internet hozzáféréssel, WIFI használat, kávé és tea bekészítés a szobákban. A szálloda január 1. napjától december 31. napjáig alapszolgáltatásként svédasztalos reggelit és vacsorát biztosít szállóvendégei számára.

A Nyíregyházi Állatpark szolgáltatásairól, annak igénybevételének feltételeiről, nyitvatartásáról a helyszínen, illetve előzetesen az Állatpark hivatalos facebook oldalán, valamint a www.sostozoo.hu honlapon tájékozódhat. 

 

6.2 SZÁLLODAI SZOBATÍPUSOK

Valamennyi szoba légkondicionált, szobaszéffel, minibárral, hajszárítóval, telefonnal felszerelt.

Választható szobatípusok:

 • Kétágyas szoba:

Két külön álló, de összetolt 90x200cm ággyal, TV, fürdőszoba (mosdó, zuhanyzó, WC), vízforraló, bekészítésként tea és instant kávé. Alapterület: 24m2

 

 • Egylégterű családi szoba:

Egy légtérben hálószoba és nappali. A háló részben két összetolt 90x200cm ágy. A nappali részben kihúzható kanapé. A fürdőszobában fürdőkád, mosdó, WC található és külön helyiségben egy toilett. Alapterület: 35m2

 

 • Összenyitható családi szoba:

Összenyitható családi szobáinkban a családok kényelmét 48 m2-en két külön légtérben 2X2 db összetolt 90x200cm ágy szolgálja, hiszen az egyforma kényelem mindenkinek jár. Két külön zuhanyzós fürdőszoba, vízforraló bekészítés, tea és instant kávé.

 

 • Pangea lakosztály:

Nagy méretű lakosztály a nappaliban külön bár résszel és megágyazható kanapéval, külön toilettel. A hálószobában 2 db 90*200cm-es ágy található, tágas fürdőszoba, káddal és zuhanyzóval, a szoba dupla erkéllyel rendelkezik, melyből kilátás nyílik a Sóstói tóra. Alapterület: 48m2

 

 • Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba:

Két különálló de összetolt 90x200cm-es ággyal, speciálisan, előírások szerint kialakított fürdőszobával rendelkezik (WC, zuhanyzó, mosdó)  Alapterület: 34m2.

 

6.3 ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

A szálloda alapszolgáltatásként január 1. napjától, december 31. napjáig svédasztalos reggelit és vacsorát biztosít szállóvendégei számára. Az étteremből ételt/italt kivinni szigorúan tilos. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szolgáltató jogosult a kivitt mennyiség függvényében a reggelin felül extra reggeli terhelést rögzíteni a vendég számlájára.

Egyedi igényeknek (ételallergia stb.) megfelelő étkezés biztosítására Szolgáltató csak abban az esetben köteles, amennyiben vendég erre vonatkozó igényét már előzetesen jelezte és annak teljesítését Szolgáltató a visszaigazolásában írásban igazolta. A szállodában a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt bejelentett ilyen igényt Szolgáltató visszaigazolás alapján a bejelentés napját követő naptól tudja csak teljesíteni. Az előzetes bejelentés elmaradásából eredő vendég oldalán jelentkező károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Szolgáltató kizárólag glutén és laktózmentes étrend biztosítására vállal kötelezettséget, egyéb igény egyedi elbírálás alá esik, mely igény teljesítésének visszaigazolását Szolgáltató indokolás nélkül jogosult megtagadni. Szolgáltató által felszolgált ételek allergiát és intoleranciát okozó összetevőiről előzetesen írásban, vagy a helyszínen kollégáinktól tájékozódhat.

 

6.4 SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK:

 

 • Belépés az Állatparkba:

A szálloda vendégei részére díjmentesen biztosított szolgáltatás.

 

Érkezés napján:

14.00-tól a Nyíregyházi Állatpark nyitvatartási idejéig.

 

Távozás napján:

09.00-tól a Nyíregyházi Állatpark nyitvatartási idejéig.

 

 • Gyermekprogramok:

A szálloda a vendégek szórakoztatására gyermek és felnőtt programokat szervez. A programváltozás jogát a szálloda fenntartja. a programajánlatokról, azok aktuális árairól a Hotel Pangea a szállás lefoglalásakor, visszaigazolásban, illetve a tartózkodása alatt ad felvilágosítást. Az egyes programok csak a külön egyedi programtájékoztatóban meghatározott feltételekkel vehetők igénybe. A programok a szálloda kiadványaiban, illetve a www.pangeahotel.hu honlapon kerülnek meghirdetésre, feltüntetésre.

 

 • Játszószoba és játszótér:

A szállóvendégek részéről a szállodában kialakított játszószoba 12 éves korig vehető igényben a külön házirendben foglalt feltételekkel. A Dínó játszótéren elhelyezett eszközök rendeltetésszerű használatért a vendég felel.  A házirend a játszószobában és a játszótéren kerül kifüggesztésre.

 

 • Kerékpár bérlés (külön szolgáltatási díj ellenében):

Kerékpár bérlés feltételei, aktuális ára a szálloda recepcióján kerül kifüggesztésre. A szolgáltatás külön megrendelés alapján szabad kapacitástól függően vehető igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő vendég köteles minden irányadó jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik. Vendég köteles a kerékpárt és tartozékait kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni, a fenti kötelezettségek vendég általi be nem tartásából eredő minden felmerülő kárért vendég teljes anyagi felelősséggel tartozik. Szolgáltató semmilyen módon sem felelős vendég és utasai testi épségéért, valamint egy esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért. A nem megfelelő használatból, balesetből vagy lopásból eredő károkért teljes mértékben Vendég a felelős. 

A kerékpár kulcsait minden nap legkésőbb 21 óráig kell leadni a szálloda recepcióján. Késedelmes leadás esetén további 1 nap normál napi tarifa kiterhelésre kerül. A kerékpár megrongálódása esetén a kár mértékétől függően, eltűnése, elvesztése esetén Szolgáltató egyszeri maximum 80.000.- Ft összegű díjat számít fel Vendég részére.

 

6.5 KÜLÖNTEREM

Különtermek igénybevételére kizárólag erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás vagy a szálloda által írásban adott engedély alapján van lehetőség. Kivételt képeznek a szálloda által a szállóvendégek részére a különtermekbe meghirdetett programok. Amennyiben a különtermek használatára a szálloda írásbeli engedélye és írásbeli megállapodás nélkül történik, úgy a szálloda jogosult a különterem használatáért az aktuális árlista szerinti napi díjat felszámítani.

 

 1. SZERZŐDÉS FELMONDÁS:

A Szolgáltató jogosult a szálláshely szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:

 • a Vendég nem rendeltetés szerűén használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
 • a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, feltételezhető, hogy alkohol, vagy más tudatmódosító szer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
 • a Vendég fertőző betegségben szenved
 • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
 • amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik. A vis major olyan ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel. Bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsa, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozza.

  

 1. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI:


Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.


A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 

 1. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI

A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a jelen ÁSZF-ben, visszaigazolásban meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.


A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. A szállodai szoba átvételét követően a szállodai szobában bekövetkező károkért a vendég felel.

 
Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására, - amennyiben kaució összeg nem került letétbe helyezésre, vagy a kaució összege az igénybe vett szolgáltatások, károkozás összegét nem fedezi - zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 

SZOLGÁLTATÓ KÖTELES:

 • a szerződés, visszaigazolás alapján a szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások szerint teljesíteni
 • a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

 

 1. SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt helyen helyezett el. A szállodai szobában, széfben elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért szolgáltató nem vállal felelősséget. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. Ebben az esetben a kártérítés összege a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

 

 1. ELHELYEZÉSI GARANCIA

Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

A Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli. Térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére. Ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.

Amennyiben a Szolgáltató fenti kötelezettségeinek eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadja, úgy utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet Szolgáltatóval szemben.

 

 1. BETEGSÉG / HALÁLESET

Amennyiben a szálláshely szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

 1. FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM, ADATVÉDELEM

Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. Szolgáltató adatkezelése során az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el az adatkezelési szabályzat elérhető:  www.sostozoo.hu

A szolgáltató szolgáltatási tevékenysége felett Nyíregyháza város jegyzője ill. a Nyíregyházi Járási Hivatal gyakorol felügyeleti jogokat.

A szálloda területén biztonsági kamerák működnek. A felvételek a vonatkozó törvényben meghatározott időt követően törlésre kerülnek.

A szálloda területén alkalmanként fotó- és videófelvételek illetve újságírói beszámolók készülhetnek. Amennyiben a Vendég máshogy nem rendelkezik, szolgáltató jogosult a felvételek későbbi bármilyen csatornán történő közzétételéhez (jellemzően: internetes és televíziós média, nyomtatott sajtó, szálloda által készített nyomdai anyag, weboldal, kép- és videómegosztó oldalak, közösségi média). Vendégnek jogában áll a forgatás/fotózás helyszínén kérni, hogy a felvételeken ne szerepeljen. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a képeket/videókat ennek megfelelően elkészíteni.

 

 1. TALÁLT TÁRGYAK

A vendég az általa a szálloda területén talált tárgyat köteles Szolgáltató alkalmazottainak késedelem nélkül átadni. A Ptk. vonatkozó rendelkezése szerint a talált tárgy tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt. Amennyiben talált dolog átvételére jogosult személye megállapítható, úgy Szolgáltató gondoskodik értesítéséről és lehetőség szerint a dolog részére késedelem nélkül történő kiadásáról. Amennyiben a jogosult nem megállapítható, úgy Szolgáltató a talált tárgyat 8 napon belül a jegyző részére adja át.

  

 1. DOHÁNYZÁS

A szálloda teljes területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az épületen kívül arra kijelölt helyen lehet. A szálloda területén, szobában történő dohányzás esetén Szolgáltató 50.000.- Ft / nap extra takarítási díjat számít fel.

 

 1. PARKOLÁS

Parkolási lehetőséget Szolgáltató a külön erre kijelölt nem őrzött ingyenesen igénybe vehető parkolóban biztosít. A parkolóban elhelyezett járművekben esetlegesen bekövetkező rongálódási, lopási kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

 1. HÁZI KEDVENC

A Hotel Pangea és a Nyíregyházi Állatpark területére állategészségügyi okokból semmilyen állat sem vihető be. Segítő kutya Szálloda területén történő tartózkodása egyedi elbírálás alapján engedélyezhető.

 

 1. FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

 

Weboldalunk sütiket alkalmaz a legjobb felhasználói élmény érdekében.